Przejęcie przez Inwestora rozbudowy ul. Cieszyńskiej, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych nieruchomości jest niezbędne, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana. Inwestycja została rozpoczęta na podstawie decyzji ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w tym przypadku rozbudowy ul. Cieszyńskiej) i pomimo, że ta decyzja nie jest decyzją ostateczną (właściwy Minister jeszcze nie rozpatrzył wszystkich odwołań od niej), to posiada tzw. Rygor natychmiastowej wykonalności,co oznacza, że wszystkie prace mogą być realizowane, a na inwestorze, wykonawcy i właścicielach przejmowanych nieruchomości ciążą zarówno określone prawa, jak i obowiązki. Inwestor ma zapewnić lokale zamienne dla właścicieli mieszkań wyburzanych budynków, z uwagi właśnie na fakt braku ostateczności decyzji ZRID,jak również jest zobowiązany przekazać te i inne zajmowane nieruchomości Wykonawcy, którego wiąże umowa z Miastem na realizację tej inwestycji w konkretnym terminie (20 miesięcy). Właściciele przejmowanych nieruchomości mają prawo do otrzymania 70% odszkodowania, nawet wtedy, gdy od wysokości odszkodowania, po wydaniu decyzji odszkodowawczej, będą się jeszcze odwoływali. Na właścicielach ciąży jednocześnie obowiązek wydania nieruchomości inwestorowi (wykonawcy). Z drugiej strony wydanie nieruchomości w ciągu 30 dni od powiadomienia o nadaniu decyzji ZRID, rygoru natychmiastowej wykonalności skutkuje dodatkowym bonusem w postaci dodatkowych 5% do wyliczonego odszkodowania. W chwili obecnej najistotniejsze są oczywiście nieruchomości zabudowane, którym nadano priorytet, ale istotne są również te na których rosną drzewa przeznaczone do wycinki. Jest to związane z ustawowym okresem lęgowym ptaków (do końca lutego każdego roku). Po tym terminie konieczna będzie każdorazowa inspekcja ornitologiczna. Nieprzekazanie nieruchomości przez właściciela, w myśl obowiązującego prawa skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia egzekucji administracyjnej, tzn. przymusowego odebrania tej nieruchomości przez inwestora. Procedurę taką, z uwagi na kategorię drogi (droga wojewódzka) prowadził będzie Wojewoda. Ostatnie tego typu egzekucje przeprowadzane były w zeszłym roku przy przebudowie ul. Szerokiej.

 

 

źródło: MZD Bielsko-Biała