To kolejny rok inwestycji we wszystkich sołectwach gminy Jasienica – tak wynika z budżetu na 2019 r.

Radni przygotowany przez wójta Janusza Pierzynę budżet Gminy Jasienica na 2019 r. przyjęli na ostatniej sesji w ub. roku, w piątek 28 grudnia. – Mimo wzrostu kosztów, jakie czekają samorządy w 2019 r., nie rezygnujemy z finansowania inwestycji, które służą stałemu i zrównoważonemu rozwojowi wszystkich sołectw naszej gminy. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo i przyszłość naszej gminy, przede wszystkim w odniesieniu do najmłodszych jej mieszkańców – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

W tym roku dochody budżetu wyniosą 111 788 961,31 zł, zaś wydatki zostały określone na poziomie 114 654 229,07 zł. Jak podkreśla wójt do wielkości budżetu należy jeszcze doliczyć ubiegłoroczną nadwyżkę w wysokości ponad 10 mln zł. Jej dokładna wartość będzie jednak znana na wiosnę, wtedy też zostanie dopisana do budżetu.

Wśród ważnych zadań, jaki zostaną w tym roku wykonane, znalazły się budowy wodociągów w Jasienicy (ul. Kościelna), Grodźcu (Zagóra) oraz Rudzicy (Zalesie), a także wykonanie dokumentacji dla wodociągu w Grodźcu w rejonie ul. Topolowej. Łączny koszt wyniesie 430 tys. zł. Wydatków na dokumentację budżet Gminy Jasienica przewiduje w tym roku znacznie więcej. – Bardzo wiele inwestycji realizujemy dzięki temu, że udaje nam się pozyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Aby jednak nasze aplikacje były uwzględniane, musimy przedstawić do oceny gotową dokumentację. Dlatego każdego roku staramy się przygotować projekty, których realizacje dokonuje się stopniowo w latach następnych – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

I tak zlecona zostanie dokumentacja na budowę chodników w Jasienicy od parkingu do cmentarza katolickiego, Międzyrzeczu Górnym na ul. Rudzickiej i Landeku wzdłuż drogi powiatowej, poszerzenie ul. Szkolnej na granicy Bier i Świętoszówki, parkingów przy kościele ewangelickim i OSP w Świętoszówce. Na budowę oświetlenia ulicznego w całej gminie zostało przeznaczonych 200 tys. zł, zaś na remonty dróg gminnych 1,8 mln zł, na ich utrzymanie – 150 tys. zł, dodatkowo na utrzymanie zimowe – 600 tys. zł, na remonty cząstkowe – 700 tys. zł.

Dużą inwestycją, jaką czeka Gminę Jasienicę, będzie wykonanie wartego ponad 15 mln zł odwiertu badawczego w Grodźcu na potrzeby Jasienickiego Kurortu Zamkowego. Wkład budżetu Gminy w tym wypadku wyniesie 1 mln zł, na pozostałe 91% liczymy na dofinansowanie – mówi wójt. Z kolei na realizację projektów Słoneczna Gmina Jasienica (m.in. dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych mieszkańców) zostało przeznaczonych blisko 3,6 mln zł). Gmina zainwestuje również w termomodernizacje budynków użyteczności publicznej: strażnic OSP Wieszczęta (blisko 790 tys. zł), Rudzica (750 tys. zł), Świętoszówka (ponad 1 mln zł, wraz z częściową przebudową), Mazańcowice (510 tys. zł, wraz z dokończeniem rozbudowy), a także budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach (1,119 mln zł), filii GOK w Bierach (1,229 mln zł wraz z przebudową) oraz filii GOK w Rudzicy (1,2 mln zł). Doposażone zostaną nowe strażnice OSP w Mazańcowicach (180 tys. zł) oraz w Grodźcu (100 tys. zł).

Zostanie także zlecone przygotowanie dokumentacji wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym (1 mln zł), a także – w podobnym trybie – rozbudowy Szkoły Podstawowej w Świętoszówce (1,1 mln zł). Z inwestycji, jakie będą realizowane w tym roku, warto wymienić również budowę drogi do PSZOK w Jasienicy (blisko 1 mln zł), budowę tężni solankowej w parku przy Drzewiarzu (200 tys. zł), rozbudowę budynku gminnego w Jasienicy pod potrzeby OSP (1 mln zł), przebudowę dachu budynku na Prochowni (150 tys. zł), budowę strzelnicy (100 tys. zł) oraz dokończenie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym (500 tys. zł), a także ogrodzeń przy szkołach w Łazach (27 tys. zł) oraz Międzyrzeczu Górnym (100 tys. zł). W ośrodku zdrowia w Rudzicy zostanie wybudowana winda (300 tys. zł), w tej samej miejscowości na boisku powstanie też bieżnia tartanowa (200 tys. zł). Będzie również dokończony plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy (120 tys. zł), Centrum Informacji Turystycznej przy GOK „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” (600 tys. zł), a także przebudowana scena jasienickiego amfiteatru wraz z zapleczem (blisko 400 tys. zł). Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach pochłonie 105 tys. zł, pozostałe place zabaw – 100 tys. zł. Z innych wydatków należy wspomnieć dotację do przewozów autobusów bielskiego MZK (350 tys. zł) i PKS (ponad 1 mln zł), wsparcie w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (400 tys. zł), utrzymanie boisk i obiektów sportowych (150 tys. zł), czy remont pomieszczeń w kompleksie sportowo-kulturalnym w Międzyrzeczu Dolnym (80 tys. zł).

źródło: UG Jasienica

fot: Wikipedia / UG Jasienica