Utworzeniem stałych komisji Rady Gminy Jasienica zajęli się radni w czwartek 29 listopada podczas swej drugiej sesji w tej kadencji.

– Cieszymy się, że ponownie przewodniczącym Rady Powiatu Bielskiego został mieszkaniec naszej gminy – mówił wójt Janusz Pierzyna, witając gościa sesji Jana Borowskiego i gratulując mu dobrego wyniku wyborczego. Jan Borowski również pogratulował jasienickim radnym, a także i wójtowi Januszowi Pierzynie wyboru na nową kadencję. – Zdobycie ponad 82 proc. poparcia to dowód, że jest się bardzo dobrym gospodarzem. Gratuluję panu wójtowi także jako mieszkaniec gminy Jasienica – mówił Jan Borowski. Gratulacje złożył również radny powiatowy z okręgu jasienickiego Józef Herzyk. W imieniu władz samorządowych gminy Jasienica wójt Janusz Pierzyna odwdzięczył się gratulacjami dla obu radnych powiatowych.

Wójt poinformował też radnych, że w ostatnim czasie został ukończony nowy parking przy strażnicy OSP w Rudzicy, powiększono też boisko piłkarskie w tej miejscowości. Na wiosnę, po rozpoczęciu sezonu budowlanego zostanie w tym miejscu zmodernizowana bieżnia lekkoatletyczna, m.in. zyska nawierzchnię tartanową.

Wyłoniono również firmę, która już rozpoczęła remont sześciu dróg gminnych z dofinansowaniem 1,5 mln zł, pozyskanym przez wójta z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Za blisko 142,5 tys. zł zostanie też wymieniony dach na budynku magazynowym Prochowni w Międzyrzeczu Górnym. Zgodnie z zapowiedziami, dotyczącymi rozbudowy placówek oświatowych w gminie Jasienica, zlecono przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Świętoszówce.

Sfinalizowano zakup działki o powierzchni 123 mkw. w sąsiedztwie strażnicy OSP Roztropice. Z kolei w Łazach druhowie przekazali strażnicę na rzecz Gminy Jasienica, co pozwoli na odpowiednie zadbanie o nieruchomość. Tym samym 10 sołeckich jednostek OSP ma swoje strażnice w budynkach należących do Gminy Jasienica, dwie strażnice – w Międzyrzeczu Górnym i Dolnym – należą do strażaków.

Wójt zapowiedział również, że w dniu dzisiejszym zostanie skierowany wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji do odwiertu technologicznego w poszukiwaniu ciepłych podziemnych źródeł. Odwiert zostanie wykonany na działce gminnej o powierzchni 5,5 ha w Grodźcu, w rejonie skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z drogą na Bielowicko.

Radni powołali też stałe komisje Rady Gminy Jasienica: budżetową, rolną, kultury i oświaty, zdrowia, sportu i spraw społecznych, budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, skarg, wniosków i petycji oraz rewizyjną. Przewodniczącym tej ostatniej został radny Karol Bierski, pozostali zostaną wybrani później.