W środę 29 sierpnia przeprowadzono pierwszą debatę w ramach projektu „VULCAN kompetencji w śląskich samorządach”.

W debacie na temat kierunków rozwoju oświaty w Gminie Jasienica uczestniczyli przedstawiciele środowiska rodziców, uczniów, nauczycieli, jednostek samorządu terytorialnego, radni gminy oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli. O rozwoju bazy lokalowej i poprawie warunków kształcenia dzieci i młodzieży w gminie Jasienica na przestrzeni ostatnich lat mówił wójt Janusz Pierzyna. – Nasze dzieci zasługują na właściwą edukację i przez wiele lat prowadziliśmy prace, aby w naszych szkołach stworzyć dzieciom najlepsze warunki do nauki – wskazywał wójt, mówiąc o przeprowadzonych modernizacjach i rozbudowach szkół i przedszkoli.

Mówił jednak też o wyzwaniach, związanych z reformą edukacji i wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych. – Reforma z musiła nas do zainwestowania w rozbudowę niektórych placówek. Nie my wprowadzaliśmy tę reformę, a co najgorsze, nie dostaliśmy na to żadnych dodatkowych środków. Inwestycje musimy przeprowadzić z własnych pieniędzy, które nam samym udało się wygospodarować w innych dziedzinach.  Ten proces rozbudowy placówek już się rozpoczął, ale jest kosztowny, nie da się go przeprowadzić od razu. Dlatego zaplanowaliśmy go na kilka lat i traktujemy jako zadanie priorytetowe. Jednocześnie nie możemy przecież zapomnieć, że także pozostałe placówki wymagają stałej troski o stan techniczny i zapewnienie właściwych warunków. Dołożę wszelkich starań, aby gmina Jasienica miała oświatę na wysokim poziomie – mówił wójt Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica przystąpiła do projektu „VULCAN kompetencji w śląskich samorządach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest edukacja w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. W jego ramach samorządowcy biorą udział w bezpłatnych szkoleniach, oferowane jest doradztwo ekspertów, organizowane są spotkania w środowisku lokalnym, tworzone są sieci współpracy oraz opracowany jest plan procesowego wspomagania, którym objętym zostaną wybrane szkoły.

Wszystkie te elementy służą podniesieniu jakości pracy szkół w zakresie kształtowania kompetencji  kluczowych uczniów – czyli kompetencji, które są pożądane na rynku pracy i zapewniają wszechstronny rozwój uczniów. Termin kompetencji kluczowych po raz pierwszy został zdefiniowany w 1996 na Sympozjum Rady Europy. 18 grudnia 2006 pojawiły się szczegółowe zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w zakresie ich rozwijania – zalecenia nr 2006/962/WE w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Wówczas określono osiem głównych kompetencji:

  1.      Porozumiewania się w języku ojczystym.
  2.      Porozumienia się w językach obcych.
  3.      Matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
  4.      Informatyczne.
  5.      Uczenia się.
  6.      Społeczne i obywatelskie.
  7.      Inicjatywność i przedsiębiorczość.
  8.      Świadomość i ekspresja kulturalna.

Przygotowanie planu wspomagania szkół zostanie poprzedzone diagnozą stanu lokalnej oświaty, której jednym z elementów będą wnioski z przeprowadzonych spotkań w środowisku lokalnym. Podobne projekty na temat kształtowania kompetencji kluczowych uczniów zostały skierowane dla kadry kierowniczej szkół oraz pracowników kuratoriów oświaty. Pozwoli to na kompleksowe realizowanie działań na rzecz uczniów.

 

 

źródło: UG Jasienica