Dzisiejsza Armia jest nowoczesna, przyjazna i pozwala spełniać swoje marzenia, a także realizować się oraz doskonalić swoje umiejętności.

Dla młodego człowieka początkiem przygody ze służbą, zdobycia podstawowych szlifów będzie służba przygotowawcza, która  pozwoli  zdobyć umiejętności do objęcia pierwszego stanowiska służbowego w ramach ochotniczej służby na przydziale kryzysowym w Narodowych Siłach Rezerwowych lub terytorialnym w Terytorialnej Służbie Wojskowej. A także umożliwi zdobycie statusu „żołnierza rezerwy”, który jest konieczny do ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Aby kandydat mógł ubiegać się o powołanie musi być osobą niekaraną, posiadać obywatelstwo polskie, wiek co najmniej 18 lat, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz wykształcenie odpadnie do danego korpusu (minimum gimnazjalne). Przez cały okres służby zapewnione jest uposażenie finansowe, a jeśli kandydat jest zatrudniony – ochrona stosunku pracy.

Kolejną propozycją  jest służba kandydacka, która może być realizowana w każdym korpusie: szeregowych, podoficerów oraz oficerów. Jest to służba, która łączy naukę w ośrodku szkolenia, szkole podoficerskiej bądź akademii wojskowej z gwarancją docelowej pracy w Siłach Zbrojnych.

Po złożeniu wniosku, kandydat jest kierowany do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Postępowanie rekrutacyjne w służbie kandydackiej obejmuje: test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz test z języka angielskiego.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczelniach wojskowych otrzymują tytuł podchorążego. Podczas szkolenia w akademii wojskowej lub szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz niezbędne pomoce naukowe, a także uposażenie miesięczne, które zależy od roku nauki.

Jeśli chcesz służyć Ojczyźnie, jednak zobowiązania osobiste związały Cię na stałe z jednym miejscem zamieszkania. Nie martw się! Terytorialna Służba Wojskowa – jest dla Ciebie. Jak już jej nazwa mówi możesz ją pełnić terytorialnie. Ta forma ochotniczej służby skierowana jest dla osób, które odbyły już służbę wojskowa, ale także dla tych, które oprócz zobowiązań zawodowych chcą uczestniczyć w szkoleniu wojskowym, a następnie w weekendy móc realizować swoje pasje podczas ćwiczeń wojskowych.

Jeśli już odbyłeś służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskową – kiedyś, służbę przygotowawczą – obecnie) i jesteś osobą o nieposzlakowanej opinii, posiadasz obywatelstwo polskie, posiadasz odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną to możesz zostać żołnierzem zawodowym. Obecnie szereg jednostek wojskowych w całym kraju poszukuje żołnierzy na różne stanowiska służbowe. Służba to: atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz praca w miejscu i z osobami, których łączy pasja i wspólny cel.

 

NIE CZEKAJ! KAŻDA Z TYCH FORM SŁUŻBY JEST OCHOTNICZA I WYMAGA, ABYŚ ZŁOŻYŁ WNIOSEK!!

Ogólne wymagania jakie musisz, jako kandydat spełniać do każdej z tych forma służby to:

1.      Obywatelstwo polskie;

2.      Wiek co najmniej 18;

3.      Niekaralność za przestępstwa umyślne;

4.      Nie przeznaczenie do służby zastępczej;

5.      Orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej

6.      Odpowiednie kwalifikacje i umiejętności – różne, w zależności od rodzaju służby; – szczegółowych informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień lub jednostka wojskowa;

7.      Posiadanie wykształcenia:

– co najmniej wyższego – na stanowisko służbowe w korpusie oficerów,

– co najmniej średniego – na stanowisko służbowe w korpusie podoficerów,

– co najmniej podstawowego – na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

8. Wszelkie informacje są zamieszczone na Naszej stronie internetowej:  www.bielskobiala.wku.wp.mil.pl

 

źródło: WKU w Bielsku-Białej/UM Bielsko-Biała