Najważniejszą z uchwał podejmowanych w kwietniu przez radnych gminy Bestwina było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Radni przyjęli ten dokument bez zastrzeżeń.

Budżet ten został uchwalony 19 grudnia 2016 r. Uchwałą nr. XXI/158/2016. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła osiem uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski korzystając ze stosownych uprawnień wydał 51 zarządzeń, które również miały na celu dokonanie korekt.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 44 454 817,03 zł., na plan po wprowadzonych zmianach 45 602 886,96 zł., tj. 97,48%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 42 955 725,59 zł., co stanowi 100,19% planu po zmianach; zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 499 091,44 zł., – 54,91% planu po zmianach.

Wydatki budżetu gminy Bestwina za rok 2017 zostały zrealizowane w kwocie 44 321 284,52 zł., na plan po wprowadzonych zmianach 47 718 851,96 zł., co stanowi 92,88%. Z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 37 315 936,15 zł., tj. 95,82% planu po wprowadzonych zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 005 348,37 zł., tj. 79,82% planu po zmianach. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec 2017 r. wynosił 7 411 367 zł., co stanowi 16,7 wykonanych dochodów.

Wójt gminy uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z wykonania budżetu za rok 2017. Radni na wspólnym posiedzeniu komisji przychylili się do zdania RIO i we właściwym głosowaniu nad uchwałą przyjęli wykonanie bez zastrzeżeń.

Źródło/zdjęcie: UG Bestwina