Projekt „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej będzie realizował w Willi Sixta działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych. Rewitalizacja pochłonie ponad 7,5 mln zł. 

Umowa o dofinansowanie została podpisana 10 listopada 2017 roku. Planowane dofinansowanie wynosi 6.142.506,45 zł, z czego: 
– dofinansowanie ze środków UE wynosi 5.495.926,82 zł
– dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 646.579,63 zł.

13 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej a Konsorcjum Firm, którego liderem jest spółka z Żywca na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej”. Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, oferując najniższą cenę: 7 651 373,42 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji w Bielsku-Białej, w oparciu o zabytkową infrastrukturę zespołu willowo-parkowego Willa Sixta. Willa zostanie dostosowana do pełnienia funkcji centrum usług dla społeczności objętej wsparciem w projektach powiązanych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Willa jest własnością Gminy Bielsko-Biała. Galeria Bielska BWA jest dysponentem obiektu na podstawie umowy użyczenia z dnia 24 lutego 2016 roku.

Zakończenie robót i oddanie budynku planowane jest w kwietniu 2019 roku. 

Źródło: UM Bielsko-Biała