Właśnie weszły w życie przepisy określające, jak ustalać wynagrodzenie za jeden dzień urlopu dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Nowe przepisy obowiązują od czwartku, 22 marca.

Według nowych przepisów  wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela na stanowisku kierowniczym ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie przez 21. Chodzi o dyrektora i wicedyrektora szkoły, nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie.

Taka zmiana  przepisów była  konieczna ze względu na zmiany w Karcie nauczyciela. Do końca ubiegłego roku dyrektorowi szkoły feryjnej przysługiwał urlop w czasie ferii zimowych i letnich; po 1 stycznia 2018 r. kadrze kierowniczej szkoły należy się urlop w wymiarze 35 dni roboczych, który może być wykorzystany w całym roku kalendarzowym, zgodnie z planem urlopowym zatwierdzanym przez organ prowadzący.

Zmiana przewiduje również , że  w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nie będzie uwzględniony dodatek za uciążliwość pracy, przysługujący za przymusowe przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły.

To również wynika ze  zmian w Karcie nauczyciela, z której usunięto dotychczasowy zapis umożliwiający takie przesunięcie bez zgody samego  zainteresowanego.

Źródło: PAP