Gmina Wilamowice ponownie rozpoczęła realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2018 rok, są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl, w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, w terminie od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.

Kwota dotacji na wymianę źródła ciepła wynosić będzie 6 000 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, na jeden budynek mieszkalny. Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto obejmująca demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Pozytywna weryfikacja formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą, tj. firmą montującą kocioł) o dofinansowanie wymiany źródła ciepła i przyznania dotacji.

W 2018 roku planuje się dofinansowanie maksymalnie 50 inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych kotłów.

Harmonogram pozyskania dotacji:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach – do 30 kwietnia 2018 r,

2. Zlecenie wykonania wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonanie zaleceń wynikających ze wstępnej opinii kominiarskiej – do dnia podpisania umowy trójstronnej z Gminą i Wykonawcą,

3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu środków,

4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,

5. Realizacja zadania – do 30 września 2018 r.,

6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 15 listopada 2018 r.

UWAGA: W związku ze zmianą zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 2017r., poz. 2175), od 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana kwoty minimalnej dla zakupów inwestycyjnych, która wynosi aktualnie 10 000 zł. Ponieważ gmina, zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz 519 ze zm.) oraz Regulaminu może dofinansować tylko inwestycje, będzie istniała możliwość dofinansowania tylko tych zadań, których wartość przekroczy 10 000 zł.

Źródło: UG Wilamowice