Cały rejon przejścia podziemnego w centrum bielskiej Wapienicy jeszcze w bieżącym roku zostanie objęty monitoringiem. Być może poprawie ulegnie też stan oświetlenia ulicznego w okolicy tego obiektu.

– W nawiązaniu do moich licznych wpisów w sprawie podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Wapienicy informuję, iż zamontowanie na mój wniosek w dniu 16.12.2017 r. kamery monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej (CCTV) w centrum Wapienicy postrzegam jako pierwszy etap działań związanych z rozbudową monitoringu w tej części miasta. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie kamer monitoringu wizyjnego wprost do przejścia podziemnego pod ul. Cieszyńską – zapowiedział na swiom facebook’owym profilu radny Konrad Łoś. Jak informuje dalej, prowadzone przeze niego rozmowy z komendantem Straży Miejskiej w Bielsku-Białej w doprowadziły do zlecenia opracowania kosztorysu inwestorskiego, projektu wykonawczego, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz projektu zagospodarowania terenu. Na podstawie powyższej dokumentacji cały rejon przejścia podziemnego jeszcze w bieżącym roku zostanie objęty monitoringiem. Jednocześnie radny zwrócił się do dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg o podjęcie pilnych działań mających na celu kompleksową modernizację oświetlenia w obrębie przejścia podziemnego pod ul. Cieszyńską w Wapienicy.