Wojewoda śląski uznał, iż na podstawie ustawy „dekomunizacyjnej” konieczne jest dokonanie zmiany nazwy ulicy Józefa Magi w Bestwince. Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia wojewody, patron ulicy był działaczem Komunistycznej Partii Polski, podporządkowanej stalinowskim strukturom Międzynarodówki Komunistycznej – Kominternu – z siedzibą w Moskwie. Po wybuchu II wojny światowej, wraz z innymi byłymi członkami KPP utworzył w swoim domu w Dankowicach organizację “Koło Przyjaciół ZSRR”.

Zmiana nazwy ulicy została dokonana przez wojewodę śląskiego na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. 13 października 2017 r. wojewoda śląski zwrócił się do wójta gminy Bestwina z prośbą o udzielenie informacji, dotyczącej ulicy “Józefa Magi” położonej na terenie gminy Bestwina (sołectwo Bestwinka) tj.: jaką postać upamiętnia ww. nazwa ulicy; jaki charakter posiada przedmiotowa droga (publiczna czy wewnętrzna); komu przysługuje prawo własności nieruchomości, na których położona jest ww. ulica oraz kto i kiedy nadał nazwę tej drodze. W odpowiedzi na tę korespondencję wójt wskazał, że przedmiotowa droga posiada charakter drogi publicznej. Nazwa ulicy upamiętnia mieszkańca gminy Bestwina, a także, że nazwę przedmiotowej drodze nadano uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Bestwinie z dnia 29 grudnia 1984 r.

Wojewoda śląski zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii dotyczącej zgodności nazwy ulicy “Józefa Magi” położonej na terenie Bestwinki z zapisami ustawy. 22 stycznia 2018 r. wojewodzie śląskiemu została doręczona opinia Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie czytamy, iż nazwa ulicy “Józefa Magi” w miejscowości Bestwinka jest niezgodna z ustawą. W wyżej wskazanej opinii podniesiono, iż „Józef Maga (1907-1942) urodził się Dankowicach w powiecie bielskim. Przed II wojną światową pracował jako robotnik. Od 1933 był działaczem Komunistycznej Partii Polski, podporządkowanej stalinowskim strukturom Międzynarodówki Komunistycznej – Kominternu – z siedzibą w Moskwie. Po zorganizowaniu Komitetu Dzielnicowego KPP w Dankowicach, Maga został jego sekretarzem. Współtworzył również konspiracyjne komórki partyjne m.in. w Starej Wsi, Wilamowicach, Bielanach, Brzeszczach czy w kopalni ” Silesia” . W tym samym czasie, na początku lat trzydziestych XX w., działacze KPP żądali oderwania m.in. Górnego Śląska od Polski pisząc w uchwałach partyjnych, iż KPP oświadcza obecnie, po jedenastu latach okupacji polskiej na Górnym Śląsku, wobec narodów całego świata: zwycięski ploretariat polski, po obaleniu panowania imperialistycznego burżuazji polskiej, przekreśli wszystkie orzeczenia traktatu wersalskiego w stosunku do Górnego Śląska i do Pomorskiego Korytarza, zapewni ludności tych ziemi prawo do samookreślenia, aż do oderwania od Polski” . W przedmiotowej opinii również wskazano, że Józef Maga „W 1935 r. został aresztowany za antypaństwową działalność komunistyczną. Po wyjściu w 1936 r. z więzienia został powołany w skład Komitetu Okręgowego KPP. Po wybuchu II wojny światowej, wraz z innymi byłymi członkami KPP utworzył w swoim domu w Dankowicach organizację “Koło Przyjaciół ZSRR”. Była to komunistyczna struktura zajmująca się m.in. kolportowaniem materiałów powielających zasadnicze tezy sowieckiej propagandy. Wiosną 1942 r. organizacja ta weszła w skład nowopowstałej komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. Maga znalazł się w składzie Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku. Organizował tam zbrojne oddziały komunistycznej Gwardii Ludowej. Z jego inicjatywy zaczęto wydawać komunistyczną gazetę pt. “Trybuna Robotnicza”. W październiku 1942 r. został zastrzelony przez Niemców w Bestwince” .

W podsumowaniu ww. opinii wskazano, że „W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega kwestii, iż osoba Józefa Magi stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w ustawie. Tym samym nazwa ulicy ma charakter propagujący komunizm, a co za tym idzie jest niezgodna z ustawą. Dlatego też pismem z 16 listopada 2017 r. wojewoda śląski zwrócił się do wójta gminy Bestwina z prośbą o podanie propozycji nowej nazwy ww. ulicy, adekwatnej do nazw ulic, które położone są w najbliższej okolicy. W odpowiedzi wójt zaproponował, aby wskazanej drodze publicznej nadać nazwę ulica „Długa”. Wójt podniósł, iż przesłana propozycja nowej nazwy dla ulicy „Józefa Magi” została przedstawiona przez Radę Sołecką Sołectwa Bestwinka. Wojewoda śląski przychylił się do tej propozycji.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zarządzenie zastępcze wojewody wchodzi w życie 13 br. 

Zdjęcie: Google Street View