Urząd Gminy Jaworze, mając na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez mieszkańców oraz poprawę jakości powietrza (w tym likwidację smogu), zamierza starać się o środki z funduszy europejskich na dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach jednorodzinnych, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy gminy.

Jeśli gmina zdoła uzsykać dofinansowanie, mieszkańcy będą mogli liczyć na dopłatę w wysokości do 85% kwoty netto (bez podatku VAT) do montażu ww. instalacji – natomiast pozostałe 15% kosztów ponoszone będą  przez mieszkańca (tzw. projekt parasolowy).

Warunkiem niezbędnym do realizacji powyższego projektu jest zebranie od mieszkańców ankiet wraz z deklaracją przystąpienia do projektu do 6 lutego 2018 r. (wskazane jest zebranie min. 40-50 ankiet). Przedmiotowa ankieta nie jest deklaracją udziału w projekcie, ale ma jedynie na celu posłużyć za źródło informacji, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na niskoemisyjne i wykorzystujące OZE instalacje w gminie Jaworze. Na chwilę obecną nie ma też pewności, że projekt ten będzie realizowany.

W oparciu o analizę potrzeb Urząd Gminy zorganizuje na późniejszym etapie spotkania z mieszkańcami, podczas których omówione zostaną zasady uczestnictwa oraz kwestie finansowania przedsięwzięcia (w tym pokrycia kosztu audytu budynku). Aby projekt mógł być realizowany konieczne jest również zgłoszenie odpowiedniej liczby chętnych.

W związku z pilnym terminem przygotowania dokumentacji projektowej wypełnioną ankietę należy złożyć do wtorku 6 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Jaworze (Kancelaria Ogólna, parter – pokój 001) bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: oze@jaworze.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze – tel. 33 828 66 44.

Ankieta zamiaru udziału w projekcie (pobierz)

UWAGA:
– W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Jaworze, będące właścicielem budynku mieszkalnego, przy czym efekt realizacji Projektu wykorzystywany będzie wyłącznie dla potrzeb gospodarstwa domowego.
– W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele Projektu.
– Do udziału w Projekcie dopuszczone będą osoby nie posiadające jakichkolwiek zadłużeń finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Jaworze.
– Budynek, do którego dostarczana będzie energia elektryczna wytwarzana z instalacji fotowoltaicznej, musi być oddany do użytku.
– Do programu kwalifikuje się jedynie budynek mieszkalny, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a instalacja nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.
– Budynek, którego będzie dotyczyć budowa nie może zawierać azbestu.
Złożenie ankiety nie gwarantuje udziału w projekcie.

Źródło: UG Jaworze