Z apelem o interwencję w Sejmie ws. zmian w przepisach dotyczących pochówku i cmentarzy, zwrócił się do biura poselskiego Małgorzaty Pępek samorząd gminy Wilkowice. W tej chwili na terenie cmentarzy, poza obrębem grzebalnym, nie można podejmować budowy kolumbarium. W obliczu deficytu miejsc pochówku na wielu lokalnych nekropoliach, obecne przepisy stanowią duże utrudnienie dla ich zarządców.

Zgłoszony przez gminę Wilkowice problem polega na tym, iż zdarzają się sytuacje, kiedy powierzchnia grzebalna cmentarza jest już zajęta lub kończą się możliwości pochowania zwłok na powierzchni grzebalnej w grobach ziemnych czy murowanych. Jak zwracają uwagę zainteresowani, w takich przypadkach pod budowę kolumbarium mógłby być wykorzystany teren wcześniej przeznaczony np. na zieleń, drogi, place czy ciągi pieszo-jezdne w obrębie cmentarzy. Jak wiadomo spopielone szczątki przechowywane w kolumbariach nie stwarzają zagrożenia sanitarnego, jednakże dotychczasowe przepisy nie pozwalają na lokalizację tych obiektów poza strefami grzebalnymi cmentarzy, co często uniemożliwia ich budowę. Zdaniem posłanki Pępek sugerowana zmiana w przepisach, w sytuacji kiedy kończą się możliwości rozbudowy nekropolii, przy jednoczesnym wzroście popularności pogrzebów urnowych, mogłaby stworzyć możliwość lepszego i racjonalnego dysponowania terenem cmentarza. – Czy jest możliwe uwzględnienie w aktach prawnych lokalizacji kolumbarium w obrębie cmentarza poza powierzchnią grzebalną? – pyta w swojej interpelacji przedstawicielka naszego regionu w Sejmie.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, obecnie nie prowadzi się prac nad zmianami w prawie dotyczącymi lokalizacji kolumbariów. Niemniej w odpowiedzi na liczne pytania oraz postulaty wskazujące na potrzebę aktualizacji rozwiązań zawartych w ustawie, 28 października 2015 r. powołano zespół do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W skład zespołu, oprócz przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, weszli m. in. przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: administracji, gospodarki, obrony narodowej, spraw wewnętrznych, środowiska. Opracowany przez ten zespół projekt został w grudniu 2016 r. przekazany ministrowi zdrowia. Pismem z 8 września 2017 r. członkowie Rady Ministrów poinformowani zostali przez Henryka Kowalczyka – ministra i członka Rady Ministrów w KPRM o wpisaniu do wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dalsze tempo prac nad projektem uzależnione jest od działań Ministra Zdrowia oraz przebiegu procesu legislacyjnego (uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne, a następnie etap parlamentarny).