Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, która swoją siedzibę ma w Bystrej (gm. Wilkowice), zaapelowała do polskich parlamentarzystów aby podczas trwającej nowelizacji prawa łowieckiego uwzględniono głos obywateli i wprowadzono do ustawy oczekiwane przez społeczeństwo postulaty. Jak twierdzą przedstawiciele bystrzańskiej organizacji, ponad 81% Polaków uważa, że ochrona własności prywatnej jest ważniejsza niż wykonywanie polowań, wskazując na niedopuszczalność tworzenia obwodów łowieckich na prywatnym gruncie bez zgody właściciela.  

Jak czytamy w petycji aktywistów skierowanej do posłanek i posłów, prawie 79% Polaków nie życzy sobie karania za utrudnianie polowań, wskazując na nadrzędność swobodnego dostępu obywateli do lasów, pól i łąk. Natomiast 78% Polaków opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu udziału dzieci w polowaniach. – Szkodliwa dla ludzi i przyrody nowelizacja prawa łowieckiego według projektu ministra Szyszki ma zostać przyjęta przez podkomisję już w styczniu 2018 r. W toku prac legislacyjnych kierowanych przez posłankę Annę Paluch odrzucono wszystkie postulaty strony społecznej. Projekt ministra Szyszki zawiera szereg nieprawidłowości, jest niezgodny z Konstytucją RP, prawem unijnym i umowami międzynarodowymi – uważają członkowie Pracowni.

W swoim apelu ekolodzy przypominają swoje najważniejsze postulaty w tej sprawie najważniejsze postulaty:

 1. Ochrona konstytucyjnego prawa własności – możliwość skutecznego wyłączania prywatnej ziemi spod reżimu polowań bez konieczności uzasadniania tego przed sądem.
 2. Wprowadzenie obowiązku informowania o planowanych polowaniach w publicznie dostępnej elektronicznej książce ewidencji polowań.
 3. Zwiększenie minimalnej odległości polowań od zabudowań mieszkalnych ze 100 metrów do 500 metrów, ze względu na bezpieczeństwo ludzi.
 4. Wprowadzenie obowiązku regularnych badań: psychologicznych, psychiatrycznych i okulistycznych dla myśliwych.
 5. Wprowadzenie zakazu polowania w obecności dzieci do 16 roku życia.
 6. Wykreślenie „kultywowania tradycji łowieckich” jako przesłanki do ustalania listy gatunków łownych.
 7. Wprowadzenie obowiązkowego badania wpływu polowań na przyrodę.
 8. Włączenie strony społecznej do procedury zatwierdzania planów łowieckich.
 9. Wprowadzenie całkowitego zakazu dokarmiania dzikich zwierząt w celu m.in. skutecznego przeciwdziałania epidemii ASF.
 10. Wprowadzenie zakazu używania toksycznej dla ludzi i środowiska amunicji ołowianej.
 11. Wprowadzenie zakazu wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu i sprawdzianach ptaków łowczych i psów myśliwskich.
 12. Wprowadzenie generalnego zakazu polowań zbiorowych ze względu na ich wyjątkowo szkodliwe oddziaływania na przyrodę, w tym na wiele gatunków chronionych.

– Lobby myśliwskie już wprowadziło tylnymi drzwiami skandaliczne przepisy, które oddają im władzę nad lasami w Polsce: od 2018 r. możliwe są polowania w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz karanie obywateli pod pretekstem utrudniania polowań. Oznacza to, że prawo myśliwego stało się w Polsce nadrzędne wobec prawa nas wszystkich do swobodnego korzystania z lasów, łąk i pól oraz należytej ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Obecna nowelizacja prawa łowieckiego może cofnąć te skandaliczne zmiany oraz wprowadzić oczekiwane przez stronę społeczną rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ludzi, należytą ochronę przyrody i poszanowanie praw obywatelskich – kończą swój apel obrońcy przyrody. Pod petycją podpisało się 4368 osób.

Zdjęcie: www.mos.gov.pl