Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jaworze od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie uległa wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują następujące stawki opłat:

  • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane).

Wysokości stawek w przypadku nieruchomości letniskowych oraz za pojemniki lub kontenery, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny lub nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane) pozostają bez zmian.

Uwaga!
W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze w drugiej połowie stycznia 2018 r. wyśle zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2018 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

  • do dnia 15 lutego,
  • do dnia 15 kwietnia,
  • do dnia 15 czerwca,
  • do dnia 16 sierpnia,
  • do dnia 15 października,
  • do dnia 15 grudnia,

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.